English Version

Bezprecedentná reakcia štátov na pandemickú situáciu v Európe, spôsobenú koronavírusom, prakticky zo dňa na deň presunula socio-ekonomický život spoločnosti do online priestoru. Odhliadnuc od jej mnohých negatívnych dôsledkov, v priebehu niekoľkých krátkych týždňov, táto vynútená situácia ukázala veľkému množstvu ľudí, že online sféra je po technickej stránke plne pripravená konkurovať klasickej, živej interakcii medzi dvoma stranami v nejednej oblasti. Nás pravdaže zaujíma predovšetkým oblasť vzdelávania, konkrétne anglického jazyka. Sme presvedčení, že online výučba má natrvalo upevnené miesto, ak nie ako konkurencia, tak určite ako plnohodnotná alternatíva voči klasickej živej výučbe na jazykových školách. My ponúkame vyučovanie práve touto, t.j. ONLINE formou.

Naše audio-vizuálne online spojenie so študentom prebieha v HD kvalite, čo je z praktického hľadiska tá najdôležitejšia podmienka efektívneho vyučovania jazyka. Čiže, ak si odmyslíme fyzickú neprítomnosť žiaka v blízkosti učiteľa, ktorá v určitých podmienkach (napr. písanie testov) je nesporne veľkou nevýhodou, zostáva nám aspoň čiastočne vymenovať výhody, ktoré online výuka v HD kvalite, oproti tradičnej jazykovej škole, ponúka.

Výhody online výuky:

Predstavte si, že…

 • po práci nemusíte cestovať do jazykovej školy na druhú stranu mesta, ale idete priamo domov a hodiny sa zúčastnite odtiaľ; prípadne absolvujete svoju vyučovaciu hodinu v priebehu dňa, pokiaľ Vám to umožňuje charakter Vašej práce
 • pracujete z domu. Jednoducho sa v danom čase pripojíte a hneď po hodine pokračujete vo svojej práci. Žiadne cestovanie. Žiadne mrhanie časom
 • bývate a pracujete v ktorejkoľvek časti Slovenska (alebo Rakúska, Čiech.., kdekoľvek!) ale Váš obľúbený učiteľ žije v Bratislave
 • nemusíte nosiť učebnicu so sebou
 • potrebujete vycestovať na niekoľko dní a chcete mať hodinu angličtiny – stačí Vám mobil a internet
 • atď…

základné info:

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, jedna vyučovacia hodina (VH) trvá 60 minút. Štandardná výučba prebieha 2x za týždeň, t.j. 2xVH za týždeň, pri individuálnych a konverzačných hodinách je možná intenzita 1xVH za týždeň.

Pri výuke používame nasledovné učebnice:

 • Essential Grammar in Use (červená) – pre úroveň 1 a 2
 • English Grammar in Use (modrá) – pre úroveň 3

Vyučovanie sa uskutočňuje cez aplikáciu ZOOM. Pre študenta je dostupná bezplatne. Jednoducho si ju nainštaluje do zariadenia (PC, mobil, tablet), cez ktoré sa mieni zúčasťnovať na VH. Plynulý priebeh VH si, zo strany študenta, vyžaduje silný a stabilný internet a zariadenie s mikrofónom.

V prípade Vášho záujmu o naše služby, Vám ponúkame bezplatnú a nezáväznú konzultáciu cez aplikáciu ZOOM, počas ktorej si určíme Vašu jazykovú úroveň a nastavíme postup v prípade, že sa rozhodente študovať anglický jazyk u nás. Zároveň si týmto spôsobom možete naživo vyskúšať, či Vám online spojenie v ponúkanej kvalite vyhovuje, alebo nie.

Doplňujúce info v bodoch:

Ako dlho trvá kurz u Vás?

My nemáme kurzy. My učíme anglický jazyk na dvoch ucelených úrovniach (viď Naša Filozofia). Rýchlosť, akou prejdete cez danú úroveň, závisí (okrem Vašej počiatočnej úrovne) od toho, v akej miere budete napĺňať svojich 80% našej “zmluvy”. V priemere sa jedna úroveň dá absolvovať počas 6 mesiacov (s výnimkou úplných začiatočníkov). Mali sme aj študentov, ktorí prešli jednu úroveň v priebehu 3-4 mesiacov.

Skúšal som sa naučiť hovoriť po anglicky mnohokrát, ale nemám talent na jazyky. Myslíte, že mi dokážete pomôcť?

Ak viete hovoriť vo svojom materinskom jazyku, tak nato, aby ste hovorili po anglicky, nepotrebujete “talent”. Potrebujete sa prestať ľutovať a začať sa naozaj učiť. No hlavne potrebujete vedieť, čo a ako sa máte učiť.

Vyučujete anglický jazyk aj v skupinkách?

Áno, v závislosti od počtu záujemcov na porovnateľnej jazykovej úrovni. .

Potrebujm spĺňať nejaké zvláštne predpoklady pre Váš štýl výuky?

Je nespornou výhodou, ak študent má pozitívny vzťah k čítaniu, t.j. číta, aspoň občas, knihy vo svojom materinskom jazyku. A potom je potrebná už len vnútorná túžba naučiť sa anglický jazyk. Študent, ktorý sa “učí”, lebo musí, napreduje pomaly a cez svoj negatívny postoj k učeniu, stáva sa strojcom svojho vlastného neúspechu.

Našiel by som si čas na vyučovaciu hodinu, ale na dodatočné domáce úlohy nemám ani čas ani náladu. Naučím sa anglický jazyk takýmto spôsobom?

Nie.

Ponúkate aj čisto konverzačné hodiny? Aký je minimálny počet VH, ktorý musím absolvovať?

Áno, ponúkame. Minimum 1 VH.

Učíte aj medzinárodných študentov?

Samozrejme. Sme online.How We Teach


The unprecedented response of the European states to the pandemic situation caused by the coronavirus has, practically overnight, moved the socioeconomic life in our societies to the online space. Putting aside its many negative consequences, within a few short weeks, this enforced situation showed a good many people that the online sphere, in the technical sense of the word, is fully capable of competing with the personal, live interaction between two parties in many a field of our work lives. We, of course, are predominantly interested in the field of education, specifically in teaching of the English language. We are convinced that the online teaching has cemented its place for good, if not as a direct competition, than certainly as a full-fledged alternative to the personal, live teaching at language schools. And it is this ONLINE mode of teaching, which we hereby offer to our students or students-to-be.

Our audio-visual online connection with our students is carried out in HD quality, which, from the practical point of view, would be the most important condition for an efficient language teaching. Hence, if we disregard the physical absence of a student from the classroom, which under certain conditions (e.g. written exams) is, no doubt, a shortcoming, it remains for us, at least partially, to name the advantages of online lessons in HD quality, when compared with the traditional language school.

Advantages of the Online Lesson

Imagine that…

 • after work, you needn’t travel across the city to a language school. Instead, you go directly home and partake in the lesson from there; alternatively, you take your lesson during the day, should the line of your work allow you to do that.
 • you work from home. At the agreed time, you simply sign in and after your lesson is over, you continue in your work righaway. No travelling. No time wasting.
 • you live and work in any part of Slovakia (of Austria, Czech Republic, … anywhere!), but your favourite teacher lives in Bratislava…
 • your don’t need to carry your workbook around
 • you need to travel for a few days, yet with to have your English lesson – all you need is a mobile phone with internet
 • etc.

Basic info

Unless agreed otherwise, one English Lesson (EL) takes 60 minutes. Our standard teaching frequency is one English Lesson taken twice a week, i.e. 2x 1EL / per week; with individual and conversation classes the intensity of 1x 1EL / per week is possible.

Learning with us, you will be using the following books:

 • Essential Grammar in Use (red cover) – for lever 1 and 2
 • English Grammar in Use (blue cover) – for lever 3

The lessons are given via ZOOM application, which for students is available free of charge. Simply install the ZOOM application onto your device (PC, mobile, tablet) through which you wish to take part in your lessons. For the uninterrupted transmittion of the lesson, the student is required to secure a reliable internet connection and a device with microphone.

Should you be interested in our teaching services, we offer a non-binding, free-of-charge consultation via the ZOOM application, during which we will establish your current level of English and arrange all the necessary, in case you decide to avail of what we have to offer. At the same time, it is a great way for you to try the quality of our online presence and decide for yourself whether you find it satisfactory for your needs or not.

Additional info in points

How long does it take to cover one language course with you?

We do not have language courses. We teach the English language at two grammatical levels as a whole (see Our Philosophy). The speed with which you complete the given level depends (aside from your starting level) on the extent to which you will be fulfulling your 80% of our “contract”. In average, one level can be accomplished within 6 months – with the exception of the absolute beginners. We had students who got through one level in 3-4 months.

I have tried to learn to speak in English many times, but I have no talent for languages. Do you think you can help me?

If you can speak in your mother tongue, then to speak in English, you need no special “talent”. What you need is to stop feeling sorry for yourself and start learning in real. But most of all, you need to know what and how to learn. And with that, we can help you, for sure.

Do you teach English also in groups?

Yes, we do, depending on the number of participants of a comparable language level interested in this form of lessons at the given time.

Do I need to have any special skills to avail of your teaching method?

It is highly advisable that the student should have a positive attitude to reading, i.e. they, at least occasionally, read books in their mother tongue. After that all you need is a sincere desire to learn the English Language. For they, who “learn” because they have to, progress very slowly and through their negative attitude to learning, they become the master of their own failure.

I would find the time for the lesson, but as to the additional homework exercises, I have neither time nor the mood for those. Will I learn the English language this way, too?

No.

Do you offer purely conversational lessons? What is the minimum number of lessons one has to take?

Yes, we do. For the conversation, the minimum is 1 lesson.

Do you teach international students, too?

Yes, we do. We are online.